Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
За Използване На Интернет Сайта MOVE IT

Молим Ви да се запознаете внимателно с настоящите общи условия, понятия и отговорности , преди да използвате сайта www. Move-it.bg, тях тъй като с посещаването или ползването му Вие приемате общите условия и се съгласявате да ги спазвате. Уебсайтът Move-it е собственост на „Ади 2014“ ЕООД, ЕИК: 202937931. Настоящите общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и „Ади 2014“ ЕООД, с който Вие, като потребител или посетител получавате правото да разглеждате и използвате безплатно услугите на уеб сайта за лични и търговски цели при спазване на условията посочени от нас по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата ни, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги съблюдавате напълно. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този уеб сайт.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА.

Move-it представлява интернет базирана платформа (уеб сайт ) за свободна и безплатна обмяна на информация и предложения свързани със транспортни услуги между регистрирани Потребители и посетители на уеб сайта www. Move-it .bg
Move-it не е платформа за предоставяне на транспортни услуги. Move-it не предоставя и не извършва транспортни услуги. Move-it не носи отговорност за съдържанието и валидността на обявите в сайта, както и за услугите предлагани между потребители на сайта, нито за действия на свои посетители и потребители, дори те да са използвали услугите на сайта по позволен или непозволен, според Общите условия, начин. Move-it е платформа за публикуване, търсене и предлагане на обяви между Превозвач и Изпращач на стоки. Move-it не е част от договорките между тези страни и не поема каквато и да е отговорност, не дава гаранция за услуги предлагани или поискани от потребител на сайта, не носи отговорност за извършването на тези услуги и за разплащания, рекламация и претенции в тази връзка, за вреди или пропуснати ползи нанесени на стоки, пътници нито за други щети причинени в следствие на ползвани услуги между потребители на сайта.

В сайта Move-it може да се съдържат връзки (хиперлинкове ) към външни уебсайтове, за които „Ади 2014“ ЕООД не носи отговорност, като и за други външни сайтове.
Голяма част от информацията в уебсайта е качена от потребители на сайта и „Ади 2014“ ЕООД не носи отговорност за нейната точност, вярност, прецизност и актуалност. Всички действия, предприети от Вас вследствие на ползване на такава информация, както и евентуални вреди, загуби или щети които може да сте претърпели, причинени от такова действие са изцяло на Ваша отговорност.
„Ади 2014“ ЕООД не носи отговорност нито дава гаранции за собствениците или операторите на тези уебсайтове както и за стоки и услуги предлагани и предоставени от тях, нито за съдържание им; не приема и не се обвързва с условия, гаранции или други декларации, свързани с тяхните предлагани услуги, не приема задължения свързани с тях (вкл. задължения, произтичащи от претенции за нарушаване на авторски права и сродните им съгласно дефинициите на ЗАПСП, като и правата върху интелектуалната собственост на трети лица, възоснова на съдържанието на някой от уебсайтовете, към които има връзки, включени в този сайт).

I. ОСНОВНИ ПОЛЗВАНИ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНИ :

По смисъла на настоящите Общи условия:

ПОТРЕБИТЕЛ“ и „ПОСЕТИТЕЛ ”е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

„УСЛУГА/И“ на сайта включват:

II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите общи условия и правила имат правно-обвързващо действие единствено в отношенията между Вас като Потребител или Посетител на услугите и информацията публикувана на сайта и Move-it („Ади2014″ЕООД), Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форумите, Вие се съгласявате да не нарушавате етиката и добрия тон, да не обиждате останалите потребители или участници в сайта. Move-it не носи отговорност за изразените и публикувани от Вас мнения и може по своя преценка да премахне такива които съдържат обиди, заплахи, дискриминационни съобщения, подбуждат омраза или престъпления и др. подобни.

III. АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички права на интелектуална собственост върху каквито и да са материали и обекти публикувани на сайта се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, а неразрешеното им използване представлява закононарушение и влече административна, гражданска и наказателна отговорност съгласно ЗЗД, ГПК, ЗАНН, НК, НПК и всички други приложимите норми на българското право и на правилата на ЕС.

В този уебсайт може да са включени текстови материали, снимки и други изображения, които да са защитени от авторското право и/или други права върху интелектуалната собственост. Всички авторски права и други сродни права върху интелектуалната собственост са притежание на „Ади 2014“ ЕООД или използването им е правомерно разрешено от собствениците на тези права, за целите на този сайт.
Уебсайтът и съдържанието му (изцяло или отделни негови елементи) не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани по какъвто и да е начин (чрез запазване върху магнитен или електронен носител, разпечатване или по друг начин), излъчвани, разпространявани, променяни по какъвто и да е начин или да бъдат ползвани за търговски цели, без изричното писмено съгласие на Move-it.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

За да се ползват услугите на Move-it, всеки потребител следва първо да регистрира личен потребителски профил (акаунт ). С това, той се съгласява да публикува на сайта лична информация за себе си имена, имейл адрес, телефон, възраст, пол и други.
След първоначална регистрация, всеки потребител ще получи от администраторите на сайта имейл с потвърждение за успешна регистрация, за да може да ползва сайта.
Потребителите се съгласяват и потвърждават, че личната информация, която предоставят на Move-it е вярна и пълна. Потребителите, също така декларират, че всяка информация, предоставена на Move-it по отношение на транспортни услуги, МПС и други детайли е истинска и пълна.
Move-it не отговаря за достоверността на информацията публикувана от Потребителите.
Вие, като Посетител или регистриран Потребител имате правата:

 • на достъп и четене /разглеждане на всяка публична част от този уебсайт;
 • на публикуване на мнения , оценки, коментари в сайта;
 • на копиране на една или повече текстови страници от този уебсайт само и единствено за ваша лична употреба;
 • да ползвате и разпространявате материали (текстови, хиперлинкове или изображения) от този сайт, само след получено изрично писмено разрешение за това от собственика или оторизиран администратор на сайта, като при това сте задължени да посочвате този сайт като източник на съответната ползвана пряко информация и данни .

С публикуване на информация на сайта на Move-it, потребителите се съгласяват Move-it да използва същата за бизнес цели на сайта. Move-it запазва правото си да променя, копира и съхранява запазва такава информация . Ако не желаете Вашата информация да бъде използвана за бизнес и маркетингови цели от екипа на сайта, не следва да го публикувате.
„Ади 2014“ ЕООД ползва бисквити (cookies) и може да предоставя събраната статистическа информация за сайта на трети лица, които водят статистика за брой посещения и генериран интерес към техните реклами – банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг и предаване на данни от сайта към партньори.

С цел промоции и кампании , Move-it може да ползва за рекламни нужди всички материали качени или пратени доброволно от потребителите на сайта. С изпращане на такива материали потребителите се съгласяват предварително , че те могат да бъдат ползвани за цели на сайта. Това включва снимки, документи, e-mail-и и др. Move-it няма да злепоставя или вреди по никакъв начин на потребителите или създателите на материалите.

Екипът на сайта може да използва IP адресите на компютрите на Потребителите, събирани по време на интернет връзката им сайта за технически цели, свързани с администрирането на платформата. Освен това, IP адресите ще бъдат използвани за събирани на обща статистическа демографска информация и да бъдат използвани за статистически анализи и поправяне на грешки в сайта.

Всеки потребител предлагащ услуги като Превозвач, с публикуването на обявата си, гарантира че притежава валидно разрешително за управление на МПС (СУМПС), с което предлага транспортни услуги, както и всички разрешителни и застраховки в тази връзка.
Вие заявявате и гарантирате, че вие, както и всички лица, свързани с вас, които ще извършват услугите, не са осъждани за престъпление. Освен това гарантирате, че понастоящем няма срещу Вас съдебни производства които да пречат Вие да предлагате или ползвате от услугите предлагани на сайта.

Всеки потребител гарантира,че няма забрани които да пречат той да ползва услугите по превоз или изпращане на стоки чрез/ до друг потребител на сайта или до трето лице, както и че веднъж договорените условията с друг потребител за изпращане на стоки ще бъдат добросъвестно спазвани, без увеличение на цената, искания за допълнително заплащане и т.н. Всякакви договорки постигнати чрез използване платформата на сайта са и остават между договарящите страни и Move-it не е страна по тях, нито ще има права и задължения да се меси в тях, нито гарантира по какъвто и да е начин тяхното изпълнение.

 

V. ЗАБРАНИ КОИТО ПОСЕТИТЕЛИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ЩЕ СЪБЛЮДАВАТ СТРИКТНО ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА :
Забранява се :

 • да възпроизвеждате по какъвто и да е начин, разпространявате, излъчвате, променяте материалите, текстове и изображения включени в този уебсайт, освен по начините описани по-горе в раздел: Права При Ползване На Сайта
 • да скривате или изтривате от материалите копирани или разпечатани от този сайт означенията за авторско право, патентни права, търговски марки, други правни защити и защита на интелектуалната собственост, съдържащи се в оригинала, съгласно разпоредбите на България и на ЕС.
 • да предлагате и публикувате на сайта услуги или стоки, текстове и документи, изображения и материали които са забранени по силата на която и да е правно приложима към материята законова норма на Република България и правото на ЕС, които са опасни, подвеждащи, непълни, противоречащи на морала, добрият тон, търговските практики.
 • представянето на потребител за член на екипа на Move-it или че има каквато и да била връзка с екипа на сайта;
 • преследването, тормоза, опити за провеждане на нежелана комуникация с други потребители на сайта без тяхното изрично съгласие;
 • събирането и използването на лична информация на потребители на сайта;
 • използването на името на сайта по начин който може да вреди на репутацията и името на Move-it или нашите партньори;
 • използването на името на сайта във връзка с незаконна дейност, включително и дейност, подтикваща към незаконни действия.

Забранява се публикуването на съдържание,:

 • което може да е: пренебрежително, измамно, унизително, обидно, омразно, подвеждащо, невярно, клеветническо злонамеренo, тормозещо, заплашително или расистко, неприлично, цинично, порнографско или сексуално;
 • нарушаващо правата за поверителност или конфиденциалност; компютърни вируси или други кодове, които могат да вредят
 • всякаква лична информация за хора, без тяхното лично съгласие или в случаите, когато те са под 18 годишна възраст, без съгласието на родител или настойник. Това включва адреси, имена, данни за контакт и др.;
 • което може да предизвика чувства на: безпокойство, смущение, обида, подбуждане на полова, расова, етническа или религиозна дискриминация;
 • нарущаващо права над интелектуална собственост, авторски права, запазена марка;
 • което може да засегне активни съдебни процедури, за които имате информация;
 • което може да е или е незаконно или подтиква към незаконни действия и дейности;
 • което влиза в нарушение с Общите условия за използване на Move-it.

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ПОЛЗВАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Move-it предприема всички възможни мерки за защита на личните данни на Потребителите съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, „Ади 2014“ ЕООД ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията.
(3) „Ади 2014“ ЕООД приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с Политиката за защита на личните данни .
(4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че Move-it („Ади 2014“ ЕООД) имат право да обработват личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.

Всяка персонална информация, предоставена на Move-it, чрез този уебсайт е само за вътрешна употреба и има за цел осигуряване на обслужването на нашите потребители/посетители на Move-it.

„Ади 2014“ ЕООД прилага високи стандарти и съблюдава всички законови изисквания за защита на получената и ползвана информацията, включително лични данни, адреси, имена, телефони, IP адреси, финансови данни и др. предоставяни от потребителите посредством попълнени заявки за регистрация по електронен път и директно чрез формите на уебсайта.
С приемането на настоящите общи условия, потребителят се съгласява със обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „Ади 2014“ ЕООД. С приемането на настоящите общи условия, потребителят дава предварителното си съгласие да получава търговски съобщения от „Ади 2014“ ЕООД, относно услугите които фирмата предлага.

VII. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯ КАТО ПОТРЕБИТЕЛ

„Ади 2014“ ЕООД си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги единствено след задължителна регистрация на потребителя.
Вие имате възможност да получите достъп до части на сайта, изискващи регистрация, ако си създадете личен потребителски профил. Във вашия профил, Вие се задължавате да предоставяте точна, пълна и вярна информация. „Ади 2014“ ЕООД си запазва правата да прецени дали да предостави профил на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профил, които по своя собствена преценка счете за неприемливи или ако има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия на сайта.

Забрана или ограничение на ползването на сайта
В случай на несъгласие от страна на потребители с която и да е част или всички Общи правила за ползване на сайта, потребителите се съгласяват, че Move-it има правото да ограничи, прекъсне или забрани ползването на услугите на сайта временно или за постоянно. Move-it може да ограничи или преустанови регистрацията на потребители по лична преценка на eкипа на сайта. Периодът, за който може да се забрани достъпа до сайта зависи от конкретните причини и обстоятелствата за съответното прекъсване или забрана за ползване .

VIII. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

„Ади 2014“ ЕООД си запазва и едностранното право периодично да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като публикува своевременно тези промени на сайта си, заедно със съобщение за промените в Общите условия. При влизането си в този уебсайт Вие приемате действащите в момента общи условия, както и ограничаването на отговорността, така че следва сами да се запознаете с настоящите общи условия при всяко ваше посещение на сайта.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия не води до недействителност на всички общи условия описани по-горе
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Поверителност / неразкриване на информация.

Ако в резултат на ползване на сайта ни , при умишлено или непредпазливо действие или бездействие Вие получите наша информация като : стилове на нашите документи, бизнес практики, програмен код , изходния код, за управление , бизнес операциите, способности, ползвани системи, настоящи и бъдещи стратегии, маркетинг информация, финансова информация, софтуер, технологии, процеси, процедури, методи и приложения, или други аспекти на нашия бизнес ( наречена тук „нашата информация“), Вие се съгласявате и приемате, всеки детайл от нашата информация е конфиденциална и ще бъде нашата единствена и изключителна интелектуална собственост , която Вие няма да ползвате и препредавате по никакъв начин.

Решаване на спорове.

Споровете между вас и Move it трябва да се отнасят към екипа на сайта. Ние ще опитаме винаги да разрешава спорове по най-добрият възможен начин . Тъй като ние сме на само платформа за споделяне на обяви и предложения за транспортни услуги (както е обяснено по-горе), ние не сме отговорни за разрешаването на спорове между вас и други потребители на сайта .

Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешаване от компетентния Варненски районен или Окръжен съд или Комисията за защита на потребителите.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители считано от 26.04.2016 г